Każdy Klient jest dla nas wyjątkowy, dlatego też do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie uwzględniając Jego potrzeby. Nie stronimy od negocjacji i chętnie przyjmujemy nowe wyzwania.
Miejscem wykonywania usług jest siedziba / oddział naszego biura rachunkowego lub siedziba Zleceniodawcy.
Poniżej przestawiamy Państwu przykładowy cennik abonamentów / ceny netto / w zależności od ilości dokumentów księgowych:

Ilość dokumentów

w abonamencie

Miesięczna opłata

Cena za każdy następny

dokument ponad abonament

Max. ilość dokumentów opłacalna

w ramach danego abonamentu


10


100,00 zł


9,00 zł


16


30


150,00 zł


5,50 zł


36


50


200,00 zł


4,00 zł


70


100


280,00 zł


3,50 zł


160


200


560,00 zł


3,00 zł


373


500


1120,00 zł


2,50 zł


800


1000


2000,00 zł


2,00 zł


1500


2000


3000,00 zł


1,50 zł


3333


5000


5000,00 zł


1,00 zł


< 5000

Powyższa informacja o cenach nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego – służy ona jedynie oszacowaniu przybliżonego kosztu naszych usług.

Maksymalna ilość dokumentów opłacalna w ramach danego abonamentu oznacza miesięczną ilość dokumentów / tj. dokumenty rozliczane w cenie abonamentu + dokumenty dodatkowe. / dla której opłaca się wykupić dany abonament. Jeżeli w ciągu miesiąca masz od 12-16 dokumentów opłaca Ci się wykupić abonament do 10 dokumentów i dopłacić za każdy następny dokument jeśli spodziewasz się że ilość ta będzie w przedziale 17-18  dokumentów proponuję wykupić abonament do 30 dokumentów.

Zakres usług wchodzących w skład abonamentu:

 • Księgowanie zdarzeń gospodarczych w Księdze Przychodów i Rozchodów, sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • Prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT, sporządzanie miesięcznych/kwartalnych deklaracji VAT-7, VAT-7K
 • Rozliczanie operacji eksportowych, importowych oraz wewnątrzwspólnotowych, sporządzanie informacji VAT-UE
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przyjętym planem amortyzacji.
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia.
 • Sporządzanie dowodów wewnętrznych na podstawie otrzymanej dokumentacji
 • Rozliczanie kosztów użytkowania pojazdów na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegów,
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych oraz przekazywanie informacji o bieżących zobowiązaniach podatkowych
 • Prowadzenie rozliczeń z ZUS wraz z przekazem elektronicznym osoby prowadzącej działalność, sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych oraz rozliczeniowych, wyliczanie kwoty do zapłaty z tytułu ubezpieczeń,
 • Sporządzenie zeznania rocznego
 • Reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS
 • Konsultacje i porady.

Usługi dodatkowe:

Czynność

cena

 

Wysyłka deklaracji pocztą

8,00 zł

 

Korekta rozliczenia po zamknięciu miesiąca z winy zleceniodawcy

50,00 zł

 

Korekta deklaracji zawiniona przez zleceniodawcę

50,00 zł

 

Rozliczenia z kontrahentami ( opłata za 1 kontrahenta )

20,00 zł

 

Sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty ( opłata za 1 dokument )

18,00 zł

Powyższa informacja o cenach nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego – służy ona jedynie oszacowaniu przybliżonego kosztu naszych usług.

Objaśnienia do cennika:

 • W skład ceny usługi wchodzi stała miesięczna opłata abonamentowa, opłata za dodatkową ilość dokumentów ponad limit określony w abonamencie oraz opłata za pozostałe usługi nie objęte abonamentem
 • Usługi nie objęte abonamentem mają charakter usług dodatkowych.
 • Z miesięcznym wyprzedzeniem możesz zmienić abonament na wyższy jeśli stwierdzisz, że jest to dla Ciebie korzystniejsze rozwiązanie.
 • Zmiana abonamentu na niższy możliwa jest wyłącznie na początku kolejnego roku podatkowego, przed przekazaniem dokumentów za pierwszy miesiąc rozliczeniowy
 • Dokumentem księgowym jest każdy dokument podlegający wpisowi do określonej ewidencji, np.: faktura, rachunek, umowa o pracę, dobowy raport fiskalny, wyciąg bankowy. Dokumentami księgowymi są także dokumenty wewnętrzne służące do księgowania np.: kosztów przebiegu pojazdu lub amortyzacji środków trwałych.
 • Listy płac, wyciągi bankowe oraz inne zestawienia traktowane są jako zbiorcze dokumenty księgowe i rozliczane w następujący sposób: listy płac – 1 dokument księgowy to każde 5 osób z listy, wyciągi bankowe – 1 dokument księgowy to każdy dzień obejmujący najwyżej 10 operacji.