Istotnym aspektem związanym z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa jest stałe poszukiwanie takich rozwiązań, które będą wspomagać zarządzanie przedsiębiorstwem i umożliwią mu szybszy wzrost.

Powierzenie administracji kadrowo-płacowej zewnętrznej firmie pozwoli Państwa przedsiębiorstwu skoncentrować się na jego kluczowej działalności (tzw. core business) i jednocześnie obniżyć koszty związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Proponujemy trzy pakiety:

 
Pakiet KADRY
 • przygotowywanie dokumentacji kadrowej związanej z nawiązywaniem, trwaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy (umowy o pracę, porozumienia zmieniające, świadectwa pracy)
 • zbudowanie bazy danych pracowników
 • zakładanie oraz bieżąca aktualizacja teczek personalnych
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS deklaracji zgłoszeniowych i wyrejestrowujących
 • prowadzenie zestawień nieobecności pracowników, w tym: urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych, zwolnień lekarskich i innych nieobecności
 • monitoring ważności badań lekarskich oraz szkoleń BHP
 • sporządzanie raportów i zestawień kadrowych na życzenie Klienta
Pakiet PŁACE
 • sporządzanie listy płac
 • naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy
 • naliczanie zasiłków chorobowych
 • naliczanie zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych
 • naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych
 • sporządzanie informacji dla ubezpieczonych pracowników na drukach ZUS RMUA
 • przygotowanie dokumentacji związanej z umowami cywilnoprawnymi oraz ich rozliczanie
 • sporządzanie dokumentów rozliczeniowych z Urzędem Skarbowym (PIT-11, PIT-40, PIT-4R)
 • sporządzanie zaświadczeń o zarobkach
 • prowadzenie sprawozdawczości i analityki zatrudnienia dla potrzeb ZUS oraz Urzędu Statystycznego
 • sporządzanie raportów i zestawień płacowych na życzenie Klienta
 
Kompleksowo KADRY-PŁACE
 • przygotowywanie dokumentacji kadrowej związanej z nawiązywaniem, trwaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy (umowy o pracę, porozumienia zmieniające, świadectwa pracy)
 • zbudowanie bazy danych pracowników
 • zakładanie oraz bieżąca aktualizacja teczek personalnych
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS deklaracji zgłoszeniowych i wyrejestrowujących
 • prowadzenie zestawień nieobecności pracowników, w tym: urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych, zwolnień lekarskich i innych nieobecności
 • monitoring ważności badań lekarskich oraz szkoleń BHP
 • sporządzanie listy płac
 • naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy
 • naliczanie zasiłków chorobowych
 • naliczanie zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych
 • naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych
 • sporządzanie informacji dla ubezpieczonych pracowników na drukach ZUS RMUA
 • przygotowanie dokumentacji związanej z umowami cywilnoprawnymi oraz ich rozliczanie
 • sporządzanie dokumentów rozliczeniowych z Urzędem Skarbowym (PIT-11, PIT-40, PIT-4R)
 • sporządzanie zaświadczeń o zarobkach
 • prowadzenie sprawozdawczości i analityki zatrudnienia dla potrzeb ZUS oraz Urzędu Statystycznego
 • sporządzanie raportów i zestawień kadrowych, płacowych na życzenie Klienta
 • Usługi DORADCZE
 • opracowywanie regulaminów: pracy, wynagradzania, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • opracowywanie systemu ocen okresowych
 • analiza potrzeb szkoleniowych
 • budowanie ścieżek kariery
 • tworzenie opisów stanowisk
 • wsparcie procesu rekrutacji