Do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów zobowiązane są: osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz partnerskie czyli większość małych podmiotów prowadzących działalność gospodarcza na własne nazwisko,jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie osiągnęły  równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro.

 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • księgowanie zdarzeń gospodarczych w PKPiR 
 • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przyjętym planem amortyzacji
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia 
 • sporządzanie dowodów wewnętrznych na podstawie otrzymanej dokumentacji
 • rozliczanie operacji eksportowych, importowych oraz wewnątrzunijnych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych oraz przekazywanie informacji o bieżących zobowiązaniach podatkowych
 • sporządzenie zeznania rocznego
 • reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS
 • przechowywanie dokumentacji źródłowej i ksiąg za bieżący rok do czasu ich wydania zgodnie z postanowieniami umowy
 • możliwość odbioru dokumentów księgowych z siedziby klienta
 • konsultacje i porady.