Zgodnie z ustawą o rachunkowości dnia 29.09.1994 r. (Art. 2 ust. 1 pkt 2) obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych mają spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacji) oraz spółki cywilne, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego; osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro.)
W ramach tej usługi oferujemy:

  • prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych (dziennik, księga główna, księgi pomocnicze, zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz kont ksiąg pomocniczych)
  • ewidencjonowanie dokumentów księgowych w księgach rachunkowych,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zarówno dla celów bilansowych jak i podatkowych oraz dokonywania miesięcznych odpisów amortyzacyjnych wg zatwierdzonego przez klienta planu amortyzacji,
  • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług,
  • obliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług oraz miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
  • kontrola należności i zobowiązań, wystawianie potwierdzeń sald,
  • sporządzanie obowiązkowych i dodatkowych sprawozdań finansowych,
  • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych dla GUS,
  • przechowywanie dokumentacji źródłowej i ksiąg za bieżący rok do czasu ich wydania zgodnie z umową,
  • bieżące informowanie o zmianach w przepisach prawno-podatkowych dotyczących branży gospodarczej klienta.