Oferujemy Państwu kompleksową obsługę finansowo-księgowa projektów finansowanych/współfinansowanych w ramach wszelkich programów UE.

Usługi z tego zakresu obejmują:

 • rozliczanie projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji projektu;
 • prowadzenie dokumentacji finansowo - księgowej projektu;
 • przygotowywanie i koordynacja korespondencji finansowo - księgowej np. wnioskowanie o płatność, sprawozdania oraz inne czynności związane z projektem do Instytucji Wdrażającej i innych instytucji biorących udział w realizacji projektu;
 • bieżąca kontrola wydatkowania środków projektu zgodnie z planem finansowym projektu;
 • ewidencja na kontach syntetycznych i analitycznych projektu;
 • prowadzenie rejestru środków trwałych w projekcie;
 • kontrola księgowanych kosztów projektu pod kątem wydatków kwalifikowanych;
 • sprawdzanie i podpisywanie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym;
 • wnioskowanie o wprowadzenie  kont syntetycznych i analitycznych oraz prowadzenie klasyfikacji budżetowej do projektu;
 • sporządzanie wymaganych wydruków do projektu;
 • przekazywanie Zamawiającemu sprawozdań z przebiegu wykonywania umowy;
 • udostępnianie dokumentacji projektu instytucjom uprawnionym do przeprowadzania kontroli i audytu;
 • opisywanie faktur m.in. dekretacja księgowa i wskazanie klasyfikacji budżetowej.