Terminy:

rekrutacja w toku

Tryb: ONLINE

Cena: 2200,00 zł brutto

PROWADZENIE SPRAW RACHUNKOWO-FINANSOWYCH ( SAMODZIELNY KSIĘGOWY )

Moduł prowadzenie spraw rachunkowo-finansowych został stworzony z myślą o osobach, które planują uzupełnić, podwyższyć bądź zaktualizować kwalifikacje zawodowe. Uczestnik kursu z zakresu rachunkowości i finansów powinien posiadać wiedzę i umiejętności ściśle powiązane z odzwierciedleniem sytuacji, zjawisk oraz procesów finansowych w podmiotach gospodarczych o różnorakiej formie własności, jak i w instytucjach finansowych w celu podejmowania decyzji gospodarczych. Do zadań pracownika zajmującego się prowadzeniem spraw rachunkowo-finansowych należy przede wszystkim prowadzenie ksiąg rachunkowych danego podmiotu, czyli księgowanie operacji finansowych w urządzeniach księgowych. Dodatkowymi zadaniami jakie wykonuje osoba będąca na tym stanowisku należy kontrola dokumentów finansowych pod względem rachunkowym, dokonywanie wyceny aktywów i pasywów zgodnie z zasadami przyjętymi przez dany podmiot, sporządzanie sprawozdań rachunkowych w tym wyniku finansowego. Taka osoba sporządza także deklarację oraz przechowuje dokumenty rachunkowe podmiotu.

Uczestnik kursu z zakresu prowadzenia spraw rachunkowo-finansowych posiada wiedzę na temat:

 • operacji matematycznych oraz statystycznych;
 • aktów prawnych dotyczących rachunkowości;
 • zakresu i funkcji rachunkowości;
 • funkcjonowania kont księgowych, bilansowych, wynikowych;
 • tworzenia zestawień obrotów i sald;
 • organizacji rachunkowości;
 • aktywów trwałych;
 • kapitału własnego;
 • kosztów w układzie rodzajowym;
 • przychodów i kosztów finansowych oraz operacyjnych;
 • sporządzania wyniku finansowego;
 • podatków.

1. Istota i funkcje rachunkowości
a) Przedmiot, podmiot oraz cechy rachunkowości
b) Podstawowe regulacje prawne. Zasady rachunkowości
c) Podstawowe zasady wyceny aktywów i pasywów
2. Elementy ksiąg rachunkowych
a) Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
b) Dowód księgowy
c) Rodzaje i wymogi dotyczące dowodów księgowych
3. Dokumenty opisujące zasady rachunkowości
a) Inwentaryzacja – metody oraz przebieg inwentaryzacji
b) Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych
c) Dokumentacja związana z inwentaryzacyjną
4. Sprawozdawczość finansowa – istota, cechy, elementy
a) Sporządzanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego
5. Aktywa jednostki gospodarczej- charakterystyka i klasyfikacja
a) Majątek trwały – ewidencja operacji gospodarczych
b) Majątek obrotowy – ewidencja operacji gospodarczych
c) Metody wyceny zapasów materiałów i towarów
6. Pasywa jednostki gospodarczej – charakterystyka i klasyfikacja
a) Kapitały własne – ewidencja operacji gospodarczych
b) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – ewidencja operacji gospodarczych
7. Koszty i przychody
a) Zyski i straty
b) Wynik finansowy
c) Zasady sporządzania rachunku zysków i start w wariantach porównawczym oraz kalkulacyjnym
8. Istota i funkcję podatku dochodowego
a) Przychody opodatkowane i zwolnione
b) Koszt uzyskania przychodu
c) Wydatki zaliczane i nie zaliczane do kosztów uzyskania przychodu
d) Podstawa opodatkowania dochodu
e) Deklaracje podatku dochodowego
9. Zakres przedmiotowy oraz podatnicy podatku VAT
a) Warunki odliczenia naliczonego podatku VAT
b) Moment powstania obowiązku podatkowego
c) Deklaracje podatku VAT
10. Prezentacja programu komputerowego z branży rachunkowości i finansów
a) Dekretowanie operacji gospodarczych
b) Ewidencja środków finansowych
c) Rozrachunki z kontrahentami, ZUS i US
d) Wycena i ewidencja materiałów
e) Bilans oraz rachunek zysków i strat

Wymagania sprzętowe uczestnika kursu:
 • Komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu.
 • Zalecana przeglądarka internetowa – Google Chrome lub Firefox.
 • Głośniki lub słuchawki.
 • Mikrofon